دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز 1392 
2. ارزشگذاری اقتصادی کویر شهداد

صفحه 17-22

مهسا سلمانی زاده؛ مرتضی حسن شاهی