دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1391 
5. برآورد تابع مانده تقاضای بلندمدت گازِ GECF

صفحه 67-84

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد؛ شهرام گلستانی