رابطه علیت بین رشد اقتصادی و. آلودگی هوا

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

چکیده

چکیده:
یکی از مسائلی که در دنیای کنونی جلب توجه کرده، خطرات ناشی از آلودگی‏های محیط زیست است،‏ ‏‏که از پیامدهای رشد اقتصادی محسوب می‏شود. هدف این مطالعه ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هواست. روش مورد استفاده روش هیسائو و متغیرهای پژوهش شامل رشد اقتصادی، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد، موجودی سرمایه، جمعیت، صدور مواد آلاینده و دی‏اکسید‏کربن CO2 مربوط به دوره زمانی 1356 تا 1389 برای اقتصاد ایران است. نتایج نشان می‏دهد که رابطه دو طرفه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای منتخب موثر بر آلودگی هوا،‏ رشد اقتصادی بیش‏ترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causality between GNP. and the Air pollutoin

چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the causality between economic growth and environmental quality. The variables under study were economic growth, government expenditure, openness degree of the economy, capital stock, population, average export of contaminants, and carbon dioxide (CO2) emissions during the time period from 1977 to 2010 for the Iranian economy. The results suggested that there is a two-way relationship between economic growth and environmental quality. Besides, economic growth was found to have the greatest impact on air pollution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: economic growth
  • CO2 emission
  • environmental quality (air pollution)