ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پارک‌های شهری از ارزش‌های تفرجگاهی برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. در این مطالعه جهت برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک جنگلی شهید زارع ساری، ارزش تفرجی این منطقه در سال 2011، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد شده و عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن با استفاده از مدل لاجیت، تعیین گردید.متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفرجی این پارک05/5081 ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفرجی سالانه پارک برای هر هکتار 73/21523690ریال برآورد شده است. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، دفعات بازدید و تحصیلات از نظر آماری در سطح یک درصد معنی‌دار شده که مهمترین عوامل مؤثر در میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک جنگلی شهید زارع می‌باشد. مسافت بازدیدکنندگان عامل بعدی تأثیر‌گذاری بر میزان تمایل به پرداخت آنها تعیین شده بطوری که از نظر آماری در سطح 5‌درصد معنی‌دار شده است. نتایج بیانگر این استکه پارک‌های جنگلی از ارزش تفرجی بالایی برخوردار هستند که این نکته می‌تواند برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه‌ریزی حفاظت و بهره‌برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic value palatability of Forest Parks and determinant economic-social factors affecting in them, The Case- Study of ShahidZare Forest Park, Sari

نویسندگان [English]

  • hamid amirnejad
  • jafar oladi
  • jafar oladi
  • maryam pirikiya
چکیده [English]

As an option for spending leisure time, urban parks bear important recreational values. In this study to estimation theeconomic valuepalatabilityShahidZare Sari Forest Park, recreational value in the area in 2011 years, was estimation using contingent valuation and economic-social factors affecting to them was determinedusing the Logit model. The mean of willingness to pay for recreational value of this park is RLs5081.05 per visitAlso the recreational annual value is estimated 21523690.73RLs/ha. The findings also show that the involved variables, visitors’ offer rate, income, read visit and education, were significant at a 1% level statistically and they were the most effective factors in visitors’ WTP for using ShahidZareForest Park. Visitors’ distance was the next effective factors in their WTP in a way that it was found to be significant at a 5% level. Results revealed that forest parks had considerable recreational value that this point can help to programmers and managers of executive, social & economic in the preservation planning and sustainable utilization of natural resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palatability Forest Park
  • Contingent Valuation Method
  • Willingness topay
  • ShahidZare Forest Park andLogitmodel