کارتل‌گاز دوپارچه

نویسندگان

-

چکیده

در این مطالعه رفتار سازمانGECF به عنوان یک کارتل دوپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس طرف عرضه بازار جهانی گاز به عنوان یک بازار انحصاری در نظر گرفته شده است که GECF در آن نقش کارتل قیمت‌گذار را ایفا می‌کند. در این کارتل به دلیل تفاوت عمده‌ای که درسطح ذخایر اعضا وجود دارد، یک کارتل دو پارچه شکل گرفته‌است که هرکدام از دو گروه فعال در آن تمایل دارد که نقش رهبری را درکارتل به عهده داشته باشد. ولی آنها به این نکته واقفند که هر دو درآن واحد قادر نیستند نقش رهبری را به عهده گیرند. بنابراین به دنبال یافتن جوابی بهینه برای تولید و قیمت‌گذاری هستند که بر مبنای اصل همکاری و توافق انجام گیرد. این تحقیق با استفاده از داده‌های سالانه 2010-1980، رفتار کارتل را تا سال 2070 بهینه سازی کرده است. برای بدست آوردن عرضه هر یک از دو گروه در درون کارتل از حاصلضرب نش استفاده گردید. برای حل حاصلضرب نش نیاز به یک نقطه اولیه است که در این مطالعه برخلاف مطالعات پیشین که از نقطه تهدید استفاده کرده‌اند، از نقطه جدیدی استفاده شده است که ما آن‌را نقطه ترغیب نام نهاده‌ایم.
نتایج بیانگرآن است که در ابتدا گروه دوم بخش عمده استخراج کارتل را بر عهده دارد و با رو به پایان گرفتن ذخایر این گروه، گروه اول به تولیدکننده غالب در کارتل تبدیل می‌گردد. از آنجایی که گروه دوم در مقایسه با گروه اول از ذخایر به مراتب کمتر و نرخ تنزیل بالاتری برخوردار است، ترجیح می‌دهد که زودتر از گروه اول اقدام به استخراج ذخایر نماید. بدین ترتیب در دوره اول، گروه دوم پاسخگویی به رشد تقاضا را بر عهده می‌گیرد و پس از آن گروه اول تولید را افزایش داده و عرضه بازار را در اختیار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Two-part Gas Cartel

نویسندگان [English]

  • omolbanin Jalali
  • omolbanin Jalali
  • Madjid Hatefi
  • Shahram Golestani
چکیده [English]

In this article, the behavior of GECF organization has been studied as a two-part cartel. Based on this, the supply side of world natural gas market considered as a monopolistic market in which GECF plays the role of the price maker firm. In the cartel, due to significant differences in the level of reserves of members, we face with a two-part cartel that each of the two parts in the c1artel tends to be leader. However, both know that they cannot be leader in the cartel simultaneously. Then they try to find an optimal solution about the production and pricing that resulted from cooperation and agreement.
This study uses annual data from 2010-1980, and optimized the cartel behavior until 2070. To obtain the supply of each of the two parts within the cartel Nash product was used. To solve the Nash product requires an initial point. In this study, unlike previous studies that have used the threat point, a new point has been used that we have called it encouragement point.
The results indicate that at first second group is responsible for the majority of extraction in the cartel and with approaching to check out the group reserves, the first group will became the dominant group in the cartel. Because the second group in compared with the first group has less reserves and higher discount rate, prefer that extract the reserves earlier than the first group. Thus in the first period the second group responds to the growing demand and then the first group increases the production and will become dominant on the supply side of the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Exporting Countries Forum (GECF)
  • Nash product
  • threat point
  • encouragement point