نقش نیروگاهها در ایجاد آلاینده های هوا در ایران

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

نیروگاه ها به عنوان مهمترین بخش صنعت برق، ازمهمترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می روند،که طیف گسترده ای از آلودگی های محیط زیست از جمله هوا،آب،خاک و صوت را به همراه دارند.در این میان آلودگی هوای ناشی از نیروگاه ها نسبت به آلودگی های مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این راستا، این پژوهش، به دنبال بررسی تاثیر نیروگاه ها بر آلایندگی هوا در ایران می باشد و دراین حین به برسی نقش سایر عوامل تاثیرگذار(ازجمله تعداد خودرو،درجه بازبودن اقتصاد و تولیدناخالص داخلی) در دوره زمانی 2010- 1985 (1389-1364) با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که متغیر های مذکور اثرمثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن در ایران دارند وبه ترتیب تولید ناخالص داخلی،نیروگاه،تعداد خودرو و درجه بازبودن تجاری بیشترین اثر را برآلودگی هوا در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Power Plants In Air pollutants In The Iran

نویسندگان [English]

  • davood azani
  • maryam lashkarizadeh
چکیده [English]

Power plants, as the most important section of electricity industry, are the most environmental pollutants and bring a wide range of environmental pollution such as air, water, soil and sound pollutions. Among them, Air pollution, arising from power plants, is the most important than mentioned pollutions. In this regard, this research is looking for the study of power plants effect on Air pollution in Iran. Alongside with the study of the power plants’ role, as one of the effective factors in Air pollution, we consider the role of other effective factors such as the number of vehicles, economic openness and Gross Domestic Product (GDP) between 1985 and 2010 ( 1364 -1389 ) in Iran using the econometric Auto Regressive Distributed Lags ( ARDL ). The findings show that forsaid variables have a positive and significant effect on diffusion of Co2 in Iran and respectively GDP, power plants, the number of vehicles, trade openness, have the most effects on Air pollution in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : power plant
  • Air Pollution
  • ARDL approach