تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد.
بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است .
نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of the bill by targeted subsidies on domestic electricity demand is detected purpose household electricity demand function

نویسندگان [English]

  • jamal moumivand
  • jamal moumivand
چکیده [English]

Abstract
Position of the energy sector in the economy with regard to the role of infrastructure, so it is obvious the importance and necessity of planning in the energy sector as part of planning the whole economy to achieve sustainable development will be visible between the energy carrier electricity than other energy carrier, while being effective role in the production and consumption, important in decision making process is economic and social. Two dimensions of electricity supply and demand-based planning in this sector makes up. Therefore, understanding the factors affecting these two dimensions is essential. On the other hand the implementation of legislation targeted subsidies to the electricity prices by eliminating subsidies on domestic electricity demand affects domestic demand must be examined.
The aim of this study is that the effect of the bill by targeted subsidies on domestic electricity demand is detected purpose household electricity demand function in two modes is estimated in the first case, using income, price of domestic electricity and natural gas prices And at the second case electricity prices by eliminating subsidies and domestic use of international price ARDL method is estimated is needed to explain the basis or Ranh study the difference between domestic and international prices has been on.
The results show that consumer reactions after the elimination of subsidies on electricity prices than domestic income, domestic price of electricity and gas price increases to Tyby. Estimation results about the effects of subsidy removal from two scenarios with abrupt removal and elimination of subsidies within five years, were studied in both scenarios household electricity demand by more than 10 percent reduction does not mean that this is the rising cost of household electricity consumption. The results also show that in the before and after removal of subsidies had the greatest effect on electricity demand of the household income and income effects of policy from politics is more precious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Household Electricity Demand
  • subsidies
  • reform subsidies