تحلیل الگوی مصرف آب در ایران با استفاده از شاخص اعداد

نویسنده

چکیده

کمبود نزولات آسمانی در ایران و همچنین، پراکنش نامتناسب جفرافیایی و زمانی بارش‌ها، مدیریت بهینه منابع آب را ضروری می‌سازد. در این راستا، انتظار می رود در مناطق کم‌آب‌تر، بخش‌های اقتصادی با نیاز آبی کمتر گسترش یافته و همچنین، کارایی مصرف آب در این مناطق بیشتر باشد. در این پژوهش، این پرسش‌ها مطرح می شود که آیا گسترش بخش‌های اقتصادی و همچنین کارایی مصرف آب در استان‌های مختلف با فراوانی آب در آنها متناسب‌ است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال‌ها با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای تصحیح شده، الگوی مصرف آب در ایران در سال 1387 ارزیابی شد. بدین منظور، شدت کل مصرف آب به دوجزء اثر شدت خالص و اثر ساختار که به ترتیب نشان دهنده کارایی مصرف آب و میزان آب بری بخش‌های اقتصادی هر استان نسبت به میانگین کشوری است، تجزیه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شدت مصرف کل آب در استان‌های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان و هرمزگان از میانگین کشور بیشتر بوده است. علاوه بر این، در استان‌های کم آب تر خراسان جنوبی و سمنان کارایی مصرف آب از میانگین کشور کمتر است. همچنین، در استان‌های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخش‌های با آب بری بیشتر گسترش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of water consumption pattern in Iran: An index number approach

نویسنده [English]

  • ندا سیدی وند
چکیده [English]

Because of low and heterogeneous distribution of rainfall, it is necessary to manage accurately water resources in Iran. In this regards, water resources must be used more efficiently and also less water intensive sectors must be developed in dry regions. In this study, using Divisia and refined Divisia indices, water consumption pattern in Iran was analyzed in 2008. Aggregate water intensity was decomposed to intensity and structural effect that show the water use efficiency and intensity of water use in the economic sectors of each province. Results show that in some dry provinces such as south Khorasan, Khorasan razavi, Khozestan, Sistan and Balouchestan, Fars, Ghom, Kerman and Hormozgan water is used more intensive. In south Khorasan and Semenan provinces water is used less efficiency and also in south Khorasan, Khorasan razavi, Semenan, Sistan and Balouchestan,

کلیدواژه‌ها [English]

  • water resources
  • index number
  • intensity effect
  • structural effect