ارزشگذاری اقتصادی کویر شهداد

نویسندگان

دانشگاه ارسنجان

چکیده

این مطالعه به ارزشگذاری اقتصادی این منطقه (بعنوان محور گردشگری کویر) با استفاده از روش-های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر پرداخته‌است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از بازدیدکنندگان جمع‌آوری گردید. نتایج نشان می‌دهد که میانگین تمایل به پرداخت جهت حفاظت و توسعه خدمات کویر برای هر فرد بطور متوسط سالانه 11092 تومان و برای یکبار پرداخت مبلغ 31875 تومان می‌باشد، و تمایل به پرداخت افراد جهت گسترش مجموعه شهداد به عمق کویر لوت مبلغ 23950 تومان (یکبار) می‌باشد. هر فرد جهت بازدید از منطقه مذکور 40320 تومان هزینه کرده که حاضر است این مقدار تا 46000 تومان افزایش یابد. همچنین میزان تمایل به پرداخت هر مسافر با فاصله محل سکونتش تا کویر شهداد رابطه منفی دارد، یعنی افرادی که در مناطق نزدیک به کویر زندگی می‌کنند ارزش بیشتری برای آن قائل هستند. کسانی که با وسیله شخصی مسافرت کرده‌اند WTP بالاتری داشته‌اند، که می‌تواند نشانگر لوکس بودن خدمات کویر باشد. افراد مسن و افراد با شغل آزاد WTP کمتر و افراد تحصیل کرده WTP بالاتری ابراز کرده‌اند. متغیرهای جنسیت و بعد خانوار تاثیری بر میزان WTP نداشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECONOMIC VALUATION OF SHAHDAD DESERT

چکیده [English]

this study do the economic valuation this erea (as a desert tourism oriented) by using contingent valuation and travel costs. data required through the questionnaires were collected from visitors gather. The results show that the average willingness to pay for protection and development services desert for each individual, annual average of 11,092Toman and 31,875Toman to pay once to be, And people willing to pay for the expansion set to the depth of Shahdad Desert Lut is 23,950 Toman fee (once). For anyone visiting the region has cost 40,320 Toman, which is present this value increased to 46,000 Taman . Also, a willingness to pay per passenger with a distance to place his residence Shahdad Desert negative relationship, namely people who live in areas close to the desert to more value for are allowed. Those who have means of personal travel have had a higher WTP have had a higher WTP, which could indicate Desert service is being luxurious. Elderly and people with lower self WTP and higher educated people have expressed. Variables gender and family size do not have affect on WTP amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to Pay
  • travel cost
  • shahdad desert