لزوم توجه به مفهوم لجستیک معکوس در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی مساله بازیافت کاغذ )

نویسنده

چکیده

همگام با افزایش فشارهای اقتصادی به کشور و طرح کلید واژه‌ی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این فشارها ، نیاز به اجرای موثر لجستیک معکوس و هدایت و اداره زایدات روزبهروز افزایش می یابد. لجستیک معکوس سبب می شود فاکتورهای تجاری و زیست محیطی با هم مرتبط گشته و در تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان موثر واقع شوند. لذا لجستیک معکوس به منظور تکمیل چرخه زیست محیطی صنعتی از فعالیتهایی همچون بازیافت، احیا و بازسازی که میتوانند در سطوح مختلف به کار روند، حمایت مینماید.در این میان بازیافت کاغذ که پنجمین صنعت بزرگ مصرفکننده انرژی در دنیا است می‌تواند در مصرف انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کند. در این مقاله تلاش شده است به اهمیت و روشهای بازیافت کاغذ در ایران پرداخته شود و در انتها پیشنهادهایی برای تحقق آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessary attention to the reverse logistics in the resistance economic (The case study is paper recycling )

نویسنده [English]

  • Mehdi Khajezade Dezfooli
چکیده [English]

Along with the increasing economic pressures on the country's economy and Expression Keyword “resistance Economic” against these pressures, the need for effective implementation of reverse logistics and waste management guidance and daily increase in. Reverse Logistics makes commercial and environmental factors related to each other . It is the customer's buying decision is effective. Therefore, reverse logistics in order to complete the cycle of industrial environmental supports activities such as recycling, recovery and reconstruction that can be applied at various levels. paper industry is the fifth largest energy consumer in the world and recycled paper can save energy and help the environment. In this paper an attempt has been made to express the importance and methods of recycling paper and at the end for its realization offer a number of solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Resistance Economic
  • Keywords: Resistance Economic
  • Reverse Logistics
  • Recycling waste paper
  • Separation of origin
  • Management Waste Paper