بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره‌برداران در پروژه‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوضه آبخیز برنجستانک)

نویسندگان

چکیده

مشارکت بهره برداران در پروژه های آبخیزداری امری ضروری بوده و بخش مهمی از موفقیت پروژه ها را سبب می شود. امروزه نقش مردم در امر اصلاح، احیا و مدیریت منابع طبیعی ملموس و از رویکرد های جدید سازمان جنگل ها و مراتع کشور محسوب می شود. هدف کلی تحقیق حاضر تعیین عوامل مؤثر بر میزان مشارکت بهره برداران در طرح های آبخیزداری اجرا شده در حوضه آبخیز برنجستانک، واقع در شهرستان سوادکوه می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از فن پیمایش و پرسشنامه انجام شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و از طریق مصاحبه رودرور به تعداد60 بهره بردار انجام گردید. نتایج نشان داد که سن بهره برداران و شناخت از پروژه ها به ترتیب دارای ارتباط منفی و مثبت با تمایل افراد جهت شرکت در پروژه ها می باشند. همچنین با توجه به نتایج، بین سطح سواد و مالکیت بهره برداران و تمایل به مشارکت آنها در طرح های آبخیزداری از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. بطوریکه می توان عوامل مؤثر بر میزان مشارکت روستائیان در پروژه های  آبخیزداری را عوامل ادراکی، فردی، ارتباطی- اطلاعاتی و اقتصادی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors on Utilizes Non-Comm:union: in the Watershed Management Projects (Case Study: Berenjestanak Catchment)

نویسندگان [English]

  • Ali Azmoodeh
  • Mahdi Zarei
چکیده [English]

The beneficiaries' comm:::union::: in the watershed management projects is most imperative and part of important that to be causing many of the projects success. Nowadays, rule of people in reparation imperious, revival and management of natural resources is palpable and among to be involves new providences of ranges and forests organization. The percent research purpose is effective factors determination on the beneficiaries' Comm:::union::: percentage was performance in the watershed management projects. This research was a descriptive - analytic study which was conducted by uses of technology survey and questionnaire. Sampling was performed randomly from 60 operation via interviews personal. The correlation results showed that significant positive and negative relationships exist between ages of beneficiaries and cognition projection, respectively. The literacy and beneficiaries' possession didn’t show significant relationships at the Study site. As may enumerated the conceptual, subjective, relevance- information and economic effective factor in rustic comm:::union::: percentage at watershed management projects

کلیدواژه‌ها [English]

  • comm:union:
  • beneficiary
  • watershed management projects
  • Berenjestanak catchment