بررسی نقش اثرات متغیرهای نهادی بر وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی(مورد اقتصادهای نفتی)

نویسنده

وزارت بازرگانی

چکیده

چکیده در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی 2007- 1996 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می‌دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل‌های ارائه شده از آنجاکه توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می‌شود؛ توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است که این امر می‌تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز می‌تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of institutional quality on relationship between resource abundance and economic growth in oil economies

نویسنده [English]

  • علی کارشناسان
چکیده [English]

Abstract This paper investigates the effects of natural resource abundance on economic growth considering the role of institutional quality. For this purpose, has been investigated effects of institutional quality such as government effectiveness, control of corruption, Voice &Accountability and Rule of law along with resource abundance on economic growth in major oil economies countries by using panel data technique over the period 1996-2007. The results indicate that in these countries institutional quality has a significant positive effect on economic growth and resource abundant inversely related with economic growth. Also, natural resource abundance has led to decrease in institutional quality. So natural resource abundance with low level of institutional quality in vicious circle has caused economic growth further reduces. This issue recommended, oil revenues management model have to reform for promotion of institutional quality. It is one of main and suitable Guidelines to break vicious circle and cause to increase and satiability of economic growth JEL Classification: C330, O130, Q380

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Economic Growth
  • Institutional Quality
  • Natural Resource Abundance
  • oil economies Countries
  • Panel Data