ارزیابی توان منابع آبی جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی -اکوتوریسمی مورد مطالعه: سراب‌های استان کرمانشاه

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

سراب‌ها به عنوان یکی از منابع آبی تجدید شونده استان کرمانشاه از جاذبه‌های اکوتوریسمی به شمار می‌روند، آب این سراب‌ها بیشتر مصرف کشاورزی وگردشگری دارد. که در زمینه گردشگری دارای قابلیت‌هایی هم‌چون ماهیگیری، مشاهده گونه‌های گیاهی و جانوری، قایق‌سواری، اسکی روی آب و دیگر فعالیت‌های آبی ‌می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان منابع آبی سراب‌های استان کرمانشاه جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی – اکوتوریسمی، با استفاده از پیمایش داده‌های میدانی در مدل سیستمی جین یانگ دنگ (EP) می باشد. روش جمع آوری داده‌ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز ابتدا به صورت توصیفی- تحلیلی و سپس پیمایش مطالعات میدانی می باشد. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش سراب‌های منتخب به 6 گروه تقسیم شده است، به نحوی که سراب‌های بیستون، طاقبستان، نیلوفر و روانسر بیشترین امتیاز را کسب نموده و دارای بیشترین قابلیت اکوتوریسمی می باشند. بنابراین باتوجه به اینکه این سراب‌ها از منابع تجدید شونده ‌محسوب می‌شوند می‌توان ضمن رعایت اصول زیست محیطی و اکولوژیکی سرزمین با سرمایه گذاری‌های اقتصادی به منظور بهره-برداری‌های متنوع هم‌چون گردشگری، رفاه نسبی و در نتیجه توان اقتصادی استان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of water resources potential for development of economic - ecotourism activities Case study: Kermanshah Province mirages

نویسندگان [English]

  • zahra taghizade
  • gholam reza nori
چکیده [English]

Mirages as one of the renewable water resources of province are considered as ecotourism attractions. The water of these mirages has agriculture and tourism consumption. In tourism aspect, the mirages have the potentials such as fishing, observing plant and animal species, sailing, water skiing and other water activities. Using field data survey in the system model of Jin Ying Deng (EP), this study aims to evaluate the water resources potential of mirages of Kermanshah Province for the development of economic - ecotourism activities. Required data was collected and analyzed through descriptive‌–‌analytic method and field data survey. According to the results of study, chosen mirages are divided into 6 groups in the way that Bistoon, Taqebostan, Niloofar, and Ravansar mirages got the most points and have the most ecotourism potential. Since mirages are considered as renewable water resources, by observing the ecological and environmental principles of the area, it is possible to increase the relative welfare and as a result the economic power of the province through economic investing for various exploitations such as tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic - ecotourism activities
  • water resources
  • economic
  • ecotourism activities
  • mirage
  • Kermanshah