تخمین هزینه های درمان و فرصت بیماری های تنفسی بدلیل آلودگی هوا

نویسنده

چکیده

آلودگی زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا، منشا زیان‏های زیادی برای موجودات زنده است. آلودگی هوا باعث کاهش رشد اقتصادی، مطلوبیت و رفاه، کاهش ارزش منازل مسکونی و بنا‏های تاریخی، کاهش نور خورشید، افزایش مرگ و میر و افزایش میزان بیماری‏ها‏ست. به طوری که از 150 نوع بیماری شناخته شده بشر، 30 نوع آن مستقیم و 70 نوع آن غیر مستقیم به علت آلودگی هستند. در این مقاله، آثار‏ اقتصادی آلودگی هوا بر بیماری‏ها‏ی تنفسی (بیماری‏ها‏ی حاد، دستگاه تنفس، آمفیزم- آسم و برونشیت) در شهر شیراز برای دوره 1354 تا 1387 با روش واکنش- دوز بررسی‏ شده است. نتایج گویای‏ این واقعیت است که با گذشت زمان به علت بالا رفتن غلظت آلودگی هوا، خسارت‏های‏ آن بر بیماری‏ها‏ افزایش می‏یابد. به طوری‏که در سال 1358 به ازای یک درصد افزایش در مصرف مواد سوختنی، 850 نفر و در سال 1384 حدود 7090 نفر بیشتر نسبت به سال قبل از آن، به بیماری‏ها‏ی یاد شده مبتلا شده‏اند. خسارت‏های‏ ناشی از آلودگی هوا در سال 1387 حدود 285 میلیارد تومان برآورد شده که با کاهش 10درصد در مصرف سوخت‏های فسیلی، خسارت‏های‏ یاد شده 83 میلیارد تومان کاهش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تخمین هزینه های درمان و فرصت بیماری های تنفسی بدلیل آلودگی هوا

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلمات کلیدی : هزینه های درمان و فرصت
  • بیماریهای تنفسی
  • شیراز