بررسی وضعیت اقتصادی طرح‌های مرتع‌داری در شهرستان فریدن (استان اصفهان)

نویسندگان

چکیده

مراتع به‌عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده، نقش اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا می‌کند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرح‌های اجرا شده و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در شهرستان فریدن است. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح‌های واگذار شده از طریق پرسش‌نامه تهیه گردیده است و وضعیت اقتصادی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی بر اساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت سود به هزینه (BCR) انجام شده است. نتایج مربوطه نشان می‌دهد که اجرای اغلب طرح‌های مذکور از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه‌گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علی‌رغم اقدامات و فعالیت‌های اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه هم‌چنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت‌های اصلاحی توصیه می‌گردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته‌ها و درختچه‌ها و نظارت مستمر بر مراتع نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic condition evaluation of range management projects In the Fereydan city (Esfahan province)

نویسندگان [English]

  • alireza bahrami
  • zahra jafari
چکیده [English]

Rangelands are main components of environment and play an important role in providing forage for livestock, water cycle control in nature, soil and human's life balance conservation. The purpose of this study is economic evaluation implemented projects and examination sustainable development condition in the city Freydan. In this study, the data from all granted projects has been prepared through a questionnaire and evaluated economic condition. This assessment is based on the methods of Internal Rate of Return (IRR) and Benefit Cost Ratio (BCR). The results demonstrate that the performances of most of these projects were justified economically. But the result of the measurement of sustainable development in the area, indicating that in spite of the improvements activities taken, has continued degradation of rangelands. In conjunction with continuing improvements activities recommend to require to the activities such as balancing between the extent of rangelands and livestock number to prevent unauthorized remove and and cut of shrubs, constant monitoring of the rangelands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Condition Evaluation
  • Range management Projects
  • Sustainable Development
  • Fereydan (Esfahan)