ارزیابی رانت اقتصادی نیروگاه‌های برق آبی استان خوزستان :رهیافت برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت

نویسندگان

چکیده

مانند هر منبع طبیعی دیگر، بهره‌برداری از منابع آبی در تولید برق منجر به کاهش هزینه‌ها و ایجاد رانت اقتصادی می‌شود. در کشور ما سهم نیروگاه‌های برق آبی ازکل برق تولیدی در مقایسه با دیگر منابع تولیدی حدود 14 درصد می‌باشد. در این مطالعه رانت اقتصادی نیروگاه های‌ برق آبی با تعیین حداقل هزینه برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با و بدون نیروگاه مورد نظر، محاسبه می شود. این مدل ضمن محاسبه رانت اقتصادی نیروگاه، ترکیب بهینه نیروگاه‌هایی که بایستی در آینده احداث شوند و بهره‌برداری بهینه از این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های موجود برای تامین تقاضای برق در آینده را تعیین می‌کند. مدل پیشنهادی برای نیروگاه‌های تحت پوشش برق منطقه‌ای استان خوزستان اجرا شد و تجزیه و تحلیل حساسیت رانت اقتصادی نسبت به تغییر در برخی از متغیر‌های کلیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود رانت اقتصادی قابل توجه در تولید برق از طریق نیروگاه‌های برق آبی می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که دورنمای توسعه صنعت برق به سمت نیروگاه های گازی و آبی می باشد و همه‌ی نیروگاه‌های برق آبی به‌دلیل هزینه‌های بهره‌برداری کمتر نسبت به نیروگاه‌های گازی و بخاری، عملا در زمان بار پایه مورد استفاده قرار گرفته و نیروگاه گازی و بخاری به دلیل هزینه بهرهبرداری بالاتر عملا در بار میانی و بار پیک مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که رانت اقتصادی ایجاد شده از طریق تولید برق از منابع آبی نسبت به نرخ رشد بار، نرخ تنزیل، قیمت سوخت و قابلیت دسترسی نیروگاه‌ برق آبی حساس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Economic Rent of Hydropower Plants of Khuzestan Province: Capacity Expansion Planning Approach

چکیده [English]

Like any other natural resources, utilization of hydro resources in electricity generation leads to reduce costs and create economic rents. In our country the share of hydroelectric plants from total electricity production compared to other productive resources is around 14%. In this study, calculate the economic rent of hydropower plant with the determination least-cost power generation capacity expansion planning with and without the hydropower plant. The model it also computation the economic rent of plant, optimal combination of power plant in future must be built and optimal utilization from they and existing plants to meet future is determined. The propose model for power plan of changes in economic rents were some of the key variables. The results show that there are substantial economic rent is the electricity generated by hydropower plants. Also the results show that Perspective Development of power industry is to side Gas and hydro power plants. And all of the hydroelectric plants due to lower operating costs compared to gas and steam power plant is actually used in base load and Gas and steam power plant due to higher operating costs practically middle and peak load operation has been. Also the sensitivity analysis shows the economic rent generated electricity from hydropower sources would be sensitive to changes in discount rate, load growth, fuel prices and availability of hydropower plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic rent
  • hydropower linear programming
  • expansion planning model