برآورد ارزش غیربازاری آب گرم گنو در استان هرمزگان

نویسندگان

پیام نور

چکیده

چکیده:
هدف از این مطالعه برآورد ارزش غیر بازاری آب گرم گنو در استان هرمزگان می باشد. برای محاسبه این ارزش از روش، ارزش گذاری مشروط و با به کارگیری مدل لاجیت استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 245پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده منطقه مورد مطالعه در سال 1390جمع آوری شد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده، 656888 ریال و تمایل به پرداخت هر خانوار نیز 6/4020154 ریال به دست آمد. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از آب گرم گنو رضایت دارند، به گونه ایی که 6/90% درصد از پاسخگویان (222) برای حفاظت و ادامه بقاء آن در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان منطقه بیشترین ارزش را نسبت به سایر پاسخگویان برای آب گرم مورد مطالعه قائل هستند. سپس افراد استفاده کننده از آب گرم برای درمان بیماریها دارای تمایل به پرداخت بالاتری بودند. این مطالعه به نتایج امیدوارکننده‌ای از نظر مدیریتی دست یافت. به طوری که نشان داد، مردم منطقه از اهمیت آب گرم آگاه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate the Non-Market Value of Gnu Warm Water in the Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • sedighe bolooki
  • sedighe paroon
چکیده [English]

Abstract
This study estimated the non-market value of Gnu Warm Water in the Hormozgan Province. Calculate the value of individuals' willingness to pay for warm water and protection area, was investigated and the CVM method was used. Required data from questionnaires completed by 245 people visited the study area were collected in 1390. . The average willingness to pay for every visitor 656 888 rials and per household willingness to pay also 6/4020154 Rials, respectively. With Iran developing country with low income to moderate, the results show that people pay to use warm water Gnu satisfaction, and to the convention that the 90/6% of the respondents (222) for the protection and continued survival in this study were willing to pay. The results showed that the highest value to farmers of other respondents for a warm water. Then people using warm water to treat diseases has been willing to pay higher. This study found the results encouraging in terms of management. That showed that local people are aware of the importance of warm water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm Water
  • protection value
  • willingnes to pay
  • CVM method