قیمت سایه‌ای و مسیر قیمتGECF براساس راه حل رقابتی و رهبری قیمت

نویسندگان

1 پیام نور کرج

2 دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

در این مطالعه قیمت سایه‌ای و مسیر قیمتی مربوط به گاز طبیعی بر اساس دو راه حل رقابتی و رهبری قیمت مورد برآورد و محاسبه قرارگرفته است. در این راستا گروه کشورهای صادرکننده گاز تشکیل دهنده " مجمع کشورهای صادرکننده گاز " به عنوان یک بنگاه قیمت‌گذار و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیه در نظرگرفته شده‌اند. بدین منظور از داده های سالانه 2010-1980 استفاده شده ‌است و بر اساس پیش‌بینی سازمان بریتیش پترولیوم، عمر ذخایر گازی نیز 60 سال در نظر گرفته شده است. با رسم مسیر قیمتی در شرایط رقابتی و رهبری قیمت، مشاهده شد که از ابتدای دوره تا دوره 45 قیمت در حالت رهبری قیمت از قیمت رقابتی بیشتر بوده و از دوره 46 تا انتهای دوره، قیمت رقابتی بیشتر از قیمت رهبری بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تا سال 28 رشد قیمت در راه حل رقابتی از راه حل رهبری قیمت کمتر است و از این سال به بعد شیب قیمت رقابتی از شیب قیمت در راه حل رهبری قیمت بیشتر می‌شود. در نتیجه قیمت حاصل از دو راه حل در سال 45 با یکدیگر برابر شده و پس از آن قیمت رقابتی از قیمت در حالت رهبری قیمت فراتر می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GECF’s Shadow Price and Price Paths Based on Leadership Price and Competitive Solutions

نویسندگان [English]

  • omolbanin jalali 1
  • madjid Hatefi 2
  • shahram golestani 2
چکیده [English]

In this study, the shadow prices and the price path of natural gas has been estimated based on competitive and price leadership solutions. In this regard, group of gas exporting countries forming the "Gas Exporting Countries Forum" as a institute pricing and other producers have been considered as a fringe group. For this purpose, annual data 1980-2010 is used and also considered a sixty year’s period for gas reserves life. With draw two price paths for both price leadership and competitive situations, was observed in the forty-five first year period the prices in case of price leadership are more than competitive prices, and from 46’s period up to final period competitive prices are more than price leadership. The results indicated that in first 28 year, price growth in competitive solution is less than leadership solution and from the year onwards, the slope of the competitive prices is more than slope of leadership solution prices. In result, Prices of the two solutions become equal in Forty-fifth year and after that the prices of competitive solution goes beyond the leadership price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Gas Exporting Countries Forum (GECF)
  • GECF’s Residual Demand Function
  • Competitive and Leadership Price Paths
  • Shadow Price