بررسی مزیت نسبی جنگل داری وتوسعه اقتصادی در استانهای کشور

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل‏ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده‏ و بهره‏برداری درست از آن وجود طرح‏ها و برنامه‏های‏ مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزودۀ جنگل داری در استانهای کشور و مقایسۀ وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطۀ بین مزیت نسبی و توسعۀ اقتصادی در طول برنامۀ چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامۀ چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزودۀ جنگلداری و توسعۀ اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطۀ مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزودۀ جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعۀ اقتصادی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Forestry Comparative Advantage and Economic Development in Provinces of Country

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi
  • Ali Salehi
چکیده [English]

One of the most important resources in providing health for environment and people of the society is natural resources such as forests and grasslands. Forest as one of the natural resources and the environment is of very importance and to use and exploit from them requires certain plans and programs. In this paper, based on the latest information about regional accounts provinces that were published in by the Statistical Center of Iran, we study value added comparative advantage of forestry in provinces of Iran and compare the situation between provinces. So the relation between comparative advantage and economic development during the fourth development plan using Panel Data for all provinces are also studied. The results show that the provinces Mazandaran whit an index average of , Golestan whit , Sistan&Baluchestan and Chaharmahal&Bakhtiari whit and Ghilan whit , respectively have maximum value of the index during the fourth development plan. Estimation results also show that the relationship between value added comparative advantage of forestry and economic development is negative and significant, therefore for improve this relationship it is better that value added comparative advantage of forestry be more specific, to have good effect on the economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forestry
  • Comparative advantage
  • economic development
  • Provinces of country
  • Panel Data