برآورد ارزش تفرجی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک‌ کوهستانی صفه اصفهان

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ارزش تفرجی پارک ها و اماکن تفرجگاهی ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از خدمات زیست محیطی و تفرجی اینگونه مراکز قائل هستند. کمی کردن ارزش اینگونه اماکن تفرجی نقش مهمی در مدیریت تلفیقی انسان و محیط دارد و به عنوان ابزاری مؤثر به منظور بهبود سیاست‌های زیست‌محیطی مورد استفاده مدیران قرار می‌گیرد. در این مطالعه ارزش تفرجی پارک کوهستانی صفه و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسش نامه گزینش دوگانه برآورد شد. مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، میزان تحصیلات، درآمد، سن و اندازه خانوار تأثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات تفریحی- تفرجی پارک کوهستانی صفه دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 9985 ریال در ماه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating recreational value and individula willingness to pay of Sofeh Mountain Park in Isfahan

چکیده [English]

Recreational value of parks and recreational resources is the amount the people are willing to pay in order to use ecosystem services and recreational facilities. Quantifing the real value of these resources has a great importance for integrated management of human and environment and can be used as an affective tool for environmental policy improvement. The current study aimed to determine recreational value of Sofeh Mountain Park and estimate individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation method (CVM) and dichotomous choices (DC). Logit model was used for measuring of individual WTP. The results showed that variables including individual preservation WTP,income, education, age and the number of family members were signifficantly corelated with individual’s willingness to pay. The estimation of the expectancy of WTP using logit model led to 9985 Rials monthly per person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation Method
  • environmental services
  • urban park
  • Logit Model