نویسنده = محبوبه قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رانت اقتصادی نیروگاه‌های برق آبی استان خوزستان :رهیافت برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 75-61

زین علی صادقی؛ محبوبه قاسمی؛ محبوبه قاسمی