فعالیت این نشریه به طور کامل متوقف شده است

شماره جاری: دوره 3، شماره 1، فروردین 1393 

کارتل‌گاز دوپارچه

صفحه 15-42

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران

صفحه 54-74

جمال مومیوند؛ جمال مومیوند؛ اسمعیل ابونوری؛ علیرضا عرفانی؛ مجید مداح


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه