نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده‌های معیار « تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI و داد‌ه‌های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 الی 1391 » [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]
 • آلودگی هوا نقش نیروگاهها در ایجاد آلاینده های هوا در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]

پ

ت

 • تقاضای برق خانگی تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]
 • تمایل به پرداخت ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

ح

 • حاصلضرب نش کارتل‌گاز دوپارچه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 15-42]

ر

ش

 • شاخص کیفیت هوا ( AQI ) « تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI و داد‌ه‌های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 الی 1391 » [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]
 • شهر تهران « تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI و داد‌ه‌های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 الی 1391 » [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]

ق

 • قیمت یارانه تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]

ک

م

ن

 • نیروگاه نقش نیروگاهها در ایجاد آلاینده های هوا در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • نقطه ترغیب کارتل‌گاز دوپارچه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 15-42]
 • نقطه تهدید کارتل‌گاز دوپارچه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 15-42]

ه

 • هدفمند کردن یارانه ها تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]