اقتصاد منابع طبیعی (توقف انتشار) (ENR) - پرسش‌های متداول