نویسنده = گلستانی، شهرام
تعداد مقالات: 3
1. کارتل‌گاز دوپارچه

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-42

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


2. قیمت سایه‌ای و مسیر قیمتGECF براساس راه حل رقابتی و رهبری قیمت

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 30-16

ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


3. برآورد تابع مانده تقاضای بلندمدت گازِ GECF

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 67-84

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد؛ شهرام گلستانی


شماره‌های پیشین نشریه