نمایه نویسندگان

ا

 • ابونوری، اسمعیل تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]
 • اذانی، داوود نقش نیروگاهها در ایجاد آلاینده های هوا در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • امیرنژاد، حمید ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • اولادی، جعفر ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • اولادی، جعفر ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

پ

 • پیری کیا، مریم ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

ج

ح

 • حسن شاهی، مرتضی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و. آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-100]

ع

 • عرفانی، علیرضا تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]

ف

 • فرنیا، رضا « تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI و داد‌ه‌های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 الی 1391 » [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]

گ

ل

 • لشکری زاده، مریم نقش نیروگاهها در ایجاد آلاینده های هوا در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]

م

 • مداح، مجید تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]
 • مومیوند، جمال تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]
 • مومیوند، جمال تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 54-74]

ن

 • نیکو بخت، زهرا رابطه علیت بین رشد اقتصادی و. آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-100]

ه

 • هاتفی، مجید کارتل‌گاز دوپارچه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 15-42]